En iyi fiyat teklifi al: Fiyat Teklifi Al
En güncel fiyat bilgisi almak için teklif alın.
Miktar:  

Güncel fiyat bilgisi için mesaj gönderin.


Ürün Kodu
GP32366
Adres Bilgisi
Türkiye /Kocaeli /Başiskele
Kısa Bilgi Müşteri memnuniyeti, karlılık, verimlilik ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için gerekli bir kurum yönetim manifestosudur.

Ürün Açıklaması

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate

Kalite | Entegre Yönetim Sistemi (KYS | EYS) Nedir?
Kalite | Entegre Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle; müşteri memnuniyeti, karlılık, verimlilik ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için gerekli bir kurum yönetim manifestosudur. Birden fazla yönetim sisteminin eş zamanlı ve birbiri ile ilişkili yönetilmesi veya uygulanması sonucu Kalite, Çevre, İş Sağlığı gibi standartlar isimlerini “entegre” olarak tek başlık altında toplamaktadır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir. Bimser’in Kalite | Entegre Yönetim Sistemi çözümü, kurumlara ölçeğe bakılmaksızın etkili rekabet, müşteri memnuniyeti devamlılığı, müşteri güven duygusunun oluşturulması, hataların azaltılması, karlılığın arttırılması, maliyetlerin denetim altına alınması, kayıpların en aza indirilmesi, sürekli gelişim, verimliliğin arttırılması, çalışan motivasyonunun sağlanması ve iletişimin güçlenmesi faydalarını sağlar.

Kalite | Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı: QDMS
QDMS Entegre Yönetim Sistemi, kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonunu sağlar. Toplam Kalite yolculuğundaki en yakın çalışma aracınız olarak yanınızda olacaktır. Yönetim sistemleri başlıkları altında otomasyona alınması gereken süreçlerinizi modüler yapı ile kullanımınıza sunmaktadır.

Kalite Sistemleri Nelerdir?
QDMS Kalite Yönetim Sistemi çözümümüz, her türlü yönetim sistemi standardının (ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 16949, ISO 17025, ISO 27001 vb.) öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak, ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesini ve takibini sağlıyor.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesidir. ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Bimser’ün Kalite | Entegre Yönetim Sistemi çözümüyle ISO 9001 Standardını doğru ve etkin bir şekilde sağlayabilirsiniz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Bimser’in Çevre Yönetim Sistemi modülü ile, doğal kaynak kullanımınızı azaltabilir ve toprağa, suya ve havaya verilen zararları minimum seviyeye indirebilirsiniz.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. BGYS, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir. Bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bimser’in Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi çözümü, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için sizlere yardımcı olur.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, bütün işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerilerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir. Bütün dünyada kabul gören ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemi gibi sistem yaklaşımlarını izlemektedir. ISO 45001 in ana yapısı son revizyonlarla birlikte uygulamaya alınan Annex SL yapısına uygun olarak kurulmuştur ve 10 maddeden oluşmaktadır. Son yapılan revizyon ile standart OHSAS 18001’den diğer standartlar ile entegrasyonu kolay hale getirilebilmesi için ISO 45001 olarak yeniden yayımlanmıştır. Bimser’in İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çözümü ile çalışanlarınızın ve çalışma ortamınızın güvenliğini arttırabilirsiniz.

Kontrollü Doküman
Bimser’in Entegre Yönetim Çözümü’nün Kontrollü Doküman modülü ile, yönetim sistemlerinin beklentisi olan dokümantasyon yapısının oluşturulmasını, bu dokümanlarda yapılacak revizyonların versiyon mantığında sistemde tutulmasını, kullanıcıların bu dokümanlara yetkileri dahilinde ulaşabilmesini ve dokümanda değişiklik yapıldığında ilgili kişilerin değişiklik hakkında bilgilendirilmesini (dağıtım matrisine uygun olarak) sağlayabilirsiniz. Sistemimizde yer alan aktarım fonksiyonu ile mevcut dokümanlar tek tek ya da topluca sisteme aktarılabilir. Dokümanlar elektronik ortamda kullanıcıların alışkın oldukları Word, Excel, Visio, PowerPoint, PDF ya da başka formatlarda hazırlanabilir ve güncellenebilir. Doküman ilavesi, doküman revizyonu ve iptali işlemlerine ait talepler sistemde izlenebilir, tüm yetkili onaylar alınana kadar hazırlanan bu dokümanlar tamamen taslak olarak tutulup diğer kullanıcıların kullanımına kapalı olur. Dokümanın sistemde hangi statüde beklediği, dokümanların özet listeleri, dağıtıma gönderilen kişilerin dokümanları okuyup okumadıkları gibi pek çok farklı alanda raporlar elde edilebilir. Uygulamamız tamamen parametrik yapıdadır ve kullanıcıların satıcı firmaya bağımlı olmadan kolaylıkla yeni doküman grupları eklemeleri ve düzenlemeleri mümkündür. Birden fazla dil kullanıldığında ve değişik dillerde dokümanlar hazırlandığında, onay verecek ve doküman görecek kişiler hangi dili kullanıyorlarsa karşılarına kullandıkları dille hazırlanan doküman açılır.  Word ve Excel dokümanlar istenirse otomatik olarak PDF’e çevrilebilir ve PDF olarak açılabilir.

DÖF / DİF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler)
Firma içinde tespit edilen uygunsuzlukların ya da iyileştirmelerin takibinin yapıldığı QDMS ürünümüzün bir modülüdür. Bu modül Denetim Faaliyetleri modülümüz ile entegre çalışır. Uygunsuzluk/iyileştirme tespit edilip sisteme girişi yapıldıktan sonra yine istenirse onaya gönderebilir ve onaydan geçtikten sonra DÖF açılabilir. Düzeltici Önleyici Faaliyet ya da iyileştirici faaliyet belirlendikten sonra problemi çözecek kişiler, gelişme raporu girebilir ve sırasıyla kök neden analizi yaparak, aksiyonlar planlayabilir. Planlanan aksiyonlar işi yapması gereken kişiye yine her zamanki gibi mail ile bildirilir. Bu kişiler maildeki linki tıkladıklarında sisteme direkt olarak bağlanarak yapmaları gereken işlemi ekranlarında görebilirler. Girilen tüm verilerin raporları ve grafiklendirmesi sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Bu bilgiler Excel ortamına da aktarılabildiği için sisteme girilen bilgiler istenildiği gibi yönetilebilir.

İşlem kaynakları, kök nedenler ve uygunsuzluk kategorileri kurum tarafından belirlenebilir. G8D raporu çıktı olarak alınabilir.

Toplantı — Aksiyon
Bimser ‘in Entegre Yönetim Çözümü’nün Aksiyon Yönetimi modülü ile, bir iş ile ilgili (toplantı, yönetim programı, zaman boyutlu hedefler, projeler vb.) termin tarihinin, işi yapacak kişinin ve görevinin planlayarak takibini yapabilirsiniz. Aksiyon planı yapıldıktan sonra aksiyonla ilgili istenildiği kadar iş planı yapabilirsiniz. Tanımlanan iş planları aksiyon olarak kişilerin maillerine düşmekte yine bu maillerdeki linki tıklayarak kullanıcılar direk işi tamamlayacakları yere yönlendirilirler. Aksiyonların iş planları yapılırken bütçe planları da yapılabilir ve etkinlik yüzdeleri tanımlanabilir. Projenin iş planları bazında fiili tamamlanma yüzdesini sistemimiz otomatik olarak hesaplar.  Ana aksiyonlar ve bu aksiyonların iş planları bazında raporlar elde edilebilir.

Denetim
Bimser’in QDMS Entegre Yönetim Çözümü’nün Denetim modülüyle; kurum içi denetimlerinizi, yönetim sistemi denetimlerinizi ve dış denetimlerinizi (tedarikçi denetimleri gibi) takip edebilirsiniz. Öz değerlendirmeler ve denetimler grup ya da  dönemsel olarak tanımlanabilir, bunların altına da bu dönemde yapılacak ya da bu grup altında yapılacak denetimler tanımlanabilir. Denetimler tanımlandıktan sonra baş denetçi tarafından denetim detay planı yayınlanır ve denetim bulguları girildikten sonra sistemde denetim raporu otomatik olarak oluşturulup yayınlanarak, denetim iş emri kapanır. Denetim faaliyeti ile DÖF ve aksiyon yönetimi modülleri entegre olarak çalışabilir, bulunan uygunsuzluklar sistemde DÖF’e ya da Aksiyon’a dönüştürülebilir. Denetim faaliyeti ile ilgili farklı formatlarda raporlar alınabilir, tüm denetimlerin iş emirlerine ve tarihçelerine bu raporlardan ulaşılabilir. Yönetim sistemi bazında soru havuzu oluşturulabilir ve bu havuzdan seçim yapılabilir. Denetim sorularına puan ve ağırlık verilebilir.

Eğitim Kayıtları
Bimser’in QDMS Entegre Yönetim Çözümü’nün Eğitim Kayıtları modülüyle, kurum içinde ve dışında gerçekleşen eğitimlerinizi tanımlayarak takibini sağlayabilirsiniz. Yapılan eğitimler oturumları, eğitimcileri, katılımcıları ve yerleri ile birlikte sisteme tanımlandıktan sonra eğitime katılması gereken kişilere sistemimiz otomatik olarak mail gönderir. Eğitim koordinatörü tarafından eğitimlerin sonuçları sisteme girildikten sonra, istenilen tüm detaylarda eğitim raporları sistem tarafından oluşturulur. Eğitim kayıtları yazılımımızı kullanırken, eğitim talebi yapabilir ve eğitim talebinizi isterseniz onaya yollayabilirsiniz. Unvanların eğitim ihtiyaçları tanımlandığında bir kişinin ilgili unvanı ile aldığı ve alması gereken eğitimler listelenebilir.  Eğitimlerle ilgili etkinlik değerlendirmesi yapacak kişiler, değerlendirme zamanı geldiğinde otomatik uyarılmakta ve etkinlik değerlendirmesini gerçekleştirmesi beklenir.  Çalışma ve Aile Bakanlığı entegrasyonu ile kurumların iş güvenliği eğitimlerinin bakanlığa elektronik ortamdan gönderme yükümlülüğünü yerine getirebilirsiniz. Bimser Çözüm akredite bir İBYS Entegratör firmasıdır.

Kalibrasyon (Ölçüm Belirsizliği)
QDMS Entegre Yönetim Çözümü’müzün Kalibrasyon modülüyle; iç ve dış kalibrasyonları, doğrulamaları iş emri bazında takip ederek, raporlarını alabilirsiniz. Donanımlar sisteme tanımlandıktan sonra her kalibrasyon iş emri olarak takip edilebilir ve aylık ya da istenilen periyotlarda toplu olarak iş emri üretilebilir. Her iş emri oluştuğunda kalibrasyon sorumlusuna ve cihaz sorumlusuna sistemimiz mail gönderir. Kalibrasyon sorumlusu sonuçları sisteme girdikten sonra bu verileri ve master planları rapor olarak elde edebilir ve bu raporlar Excel’e de aktarılabilir. Kullanılmakta olan donanımların tiplerine göre sertifika veya belirsizlik hesabı ayrı olarak yapılabilir.

Ayrıntılar

Müşteri memnuniyeti, karlılık, verimlilik ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için gerekli bir kurum yönetim manifestosudur.

Ürün Etiketi :

Hakkımızda & İletişim

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate 1998 yılında Kocaeli’de kurulan BİMSER ÇÖZÜM, bilgi teknolojileri alanında yazılım çözümleri üretmek üzere bir araya gelen kişilerle yolculuğuna başladı.

BİMSER ÇÖZÜM, uzun yıllardan beri farklı ölçekteki ve sektördeki firmalara yönelik yazılım paketlerinden, üzerinde çeşitli iş uygulamalarının tasarlanabileceği tam bir çözüm geliştirme platformuna kadar, birbiriyle ve başka ürünlerle entegre çalışabilen geniş bir ürün yelpazesini kullanıcılarına sunmaktadır. BİMSER ÇÖZÜM’ün yazılım ürünleri, bugün Türkiye’nin 1300’den fazla seçkin şirketinde, 1.000.000‘larca profesyonel tarafından kullanılıyor; sağladığı verimlilik ile bu şirketlere rekabet avantajı ve başarı getiriyor.

BİMSER ÇÖZÜM, yazılımlarını bugüne kadar 20’den fazla ülkeye ihraç etmiştir. Şirketin 2017 yılında hayata geçirdiği New York ve Rotterdam ofisleri de bu gelişimin devamı niteliğindedir.

Tamamı Türk Mühendisler tarafından geliştirilen eBA, QDMS, BOYSWEB, ENSEMBLE ve eBA:ITSM yazılım ürünleriyle Türkiye’deki şirketlerin dijitalleşmesinde ve rekabet güçlerinin artmasında önemli rol oynuyor. Özellikle doküman ve iş akış yönetimi, süreç ve performans yönetimi, kalite yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, risk yönetimi, bakım yönetimi ve varlık ve bilgi teknolojileri yönetimi alanlarında sunduğu çözümler ile sektöründe lider firmaların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Misyonumuz
Ürettiği ileri teknoloji ürünü yazılımlarla müşterilerine, esneklik, verimlilik ve zaman tasarrufu yolu ile rekabet avantajı sağlamaktır.

Vizyonumuz
Türkiye’deki iş süreci otomasyonu uygulamaları geliştiren öncü yazılım şirketlerinden birisi olmak ve beş yıllık bir perspektifte cirosunun %50 sini yurt dışı satışlardan elde etmektir.

Değerlerimiz
Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde
-Müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz algılayıp, tam ve uygun çözümler üretmeye çalışırız.
-Tüm projelerimizde müşteri memnuniyetini eksiksiz sağlamaya çalışırız.
-Verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirir, yapamayacağımız işler için söz vermeyiz.
-Çalışma yöntemlerimizi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda oluştururuz.
-Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili alınacak kararlarda müşteri çıkarlarını ve isteklerini ön planda tutarız.
-Müşterilerimize katma değer yaratacak teknolojiler ve ürünler üzerinde çalışıp, portföyümüzü geliştiririz.
-Hedeflere ulaşmak için zaman ve mekan farkı gözetmeden, verimli çalışmanın gereğine inanırız.
Paydaşlarımız ile ilişkilerimizde
-Şirketimiz içinde ve müşterilerimizle eksiksiz bir haberleşmenin önemine inanırız.
-Ürün, hizmet ve ilişkilerimizde sürekli olarak kaliteyi ön planda tutarız.
-Tüm paydaşlarımız (müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, yerel yönetimler) ile karşılıklı saygıya dayanan ve iş etiği kurallarına uygun davranış şekli benimseriz.
-Tüm Toplumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, toplum projelerinde gönüllü olarak çalışmanın gereğine inanırız.
BİMSER ekibi olarak
-Bulunduğumuz tüm ortamlarda şirketimizi en iyi şekilde temsil ederiz.
-Tüm şirket çalışanları olarak birbirimize işlerimizde yardımcı oluruz.
-Uzmanlıklarımızı birbirimize aktarma gayreti içinde oluruz.
-Şirketimizi geliştirmek için sürekli olarak yeni fikirler üretiriz.
-Etik kurallara saygılı bireylerden oluşan bir ekip olmanın önemine inanırız.

Şirket Bilgileri

Bimser Çözüm Yazılım Ve Danışmanlık Ltd.

Genel Merkez
Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. KOU Teknopark No: 83/A-6
Başiskele / Kocaeli /
Türkiye
Telefon: +90 262 341 43 14
Faks: +90 26234138 94

Genel Merkez Kocaeli / Türkiye
Şirket Tipi Özel Şirket
Şirket Büyüklük 11-50
Website www.bimser.com.tr
İş Türü Hizmet Sağlayıcı, Üretici
Osb